• [Chúc Mừng] ID 648143****
 • đã nạp thành công
 • 9 150 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID 350675****
 • đã nhận được
 • Mp40 Tia Chớp Tử Thần Lv8
 • [Chúc Mừng] ID 564767****
 • đã nạp thành công
 • 3 050 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID 543656****
 • đã nhận được
 • M1014 Huyết Hoả Lv8
 • [Chúc Mừng] ID 195893****
 • đã nhận được
 • Gói 15 250 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID 543645****
 • đã nhận được
 • Mp40 Tia Chớp Tử Thần Lv8
 • [Chúc Mừng] ID 785687****
 • đã nhận được
 • M1014 Huyết Hoả Lv8
 • [Chúc Mừng] ID 645769****
 • đã nhận được
 • M4A1 Hỏa Ngục Lv7
 • [Chúc Mừng] ID 576136****
 • đã nạp thành công
 • 3 050 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID 716766****
 • đã nhận được
 • Gói 15 250 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID 596848****
 • đã nhận được
 • M1014 Huyết Hoả Lv8
 • [Chúc Mừng] ID 654675****
 • đã nhận được
 • Gói Xích Quyền
 • [Chúc Mừng] ID 657733****
 • đã nhận được
 • M1014 Huyết Hoả Lv8
 • [Chúc Mừng] ID 676574****
 • đã nạp thành công
 • 51 400 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID 857465****
 • đã nhận được
 • M4A1 Hỏa Ngục Lv7
 • [Chúc Mừng] ID 979565****
 • đã nhận được
 • Gói Đao Quyền
 • [Chúc Mừng] ID 785687****
 • đã nhận được
 • M1014 Huyết Hoả Lv8
 • [Chúc Mừng] ID 574776****
 • đã nạp thành công
 • 3 050 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID 857465****
 • đã nhận được
 • Mp 40 Mãng Xà Lv7
 • [Chúc Mừng] ID 856734****
 • đã nạp thành công
 • 15 250 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID 674678****
 • đã nạp thành công
 • 3 050 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID 676822****
 • đã nhận được
 • M1014 Huyết Hoả Lv8
 • [Chúc Mừng] ID 785687****
 • đã nạp thành công
 • 9 150 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID 677456****
 • đã nhận được
 • Gói Ak Rồng Xanh
 • [Chúc Mừng] ID 897867****
 • đã nạp thành công
 • 9 150 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID 956486****
 • đã nạp thành công
 • 15 250 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID 678645****
 • đã nạp thành công
 • 9 150 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID 756678****
 • đã nhận được
 • GÓI QUỶ KIẾM DẠ XOA
 • [Chúc Mừng] ID 774683****
 • đã nhận được
 • SCAR CÁ MẬP ĐEN LV7
 • [Chúc Mừng] ID 675856****
 • đã nạp thành công
 • 15 250 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID 365672****
 • đã nhận được
 • Gói 15 250 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID 856576****
 • đã nhận được
 • M1014 Long Tộc
 • [Chúc Mừng] ID 375636****
 • đã nhận được
 • Gói Hỏa Quyền
 • [Chúc Mừng] ID 374575****
 • đã nạp thành công
 • 9 150 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID 675856****
 • đã nạp thành công
 • 9 150 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID 774768****
 • đã nhận được
 • Gói Băng Quyền
 • [Chúc Mừng] ID 687485****
 • đã nhận được
 • M1014 Long Tộc
 • [Chúc Mừng] ID 674676****
 • đã nhận được
 • Gói 15 250 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID 557684****
 • đã nạp thành công
 • 9 150 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID 774575****
 • đã nạp thành công
 • 3 050 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID 675856****
 • đã nạp thành công
 • 15 250 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID 674676****
 • đã nhận được
 • Gói 15 250 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID 785687****
 • đã nạp thành công
 • 3 050 Kim Cương